Buscar

Salvem les Drassanes

Salvem les Drassanes denúncia l’ocultació d’informes determinants per part dels serveis d’Urbanisme en el cas Praktik

Els serveis d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona porten mesos ocultant informes que són decisius per concedir o denegar la llicència hotelera demanada per a la cadena Praktik als solars de Drassanes.

Aquesta promotora vol construir un complex macro-hoteler de dos edificis de cinc i deu plantes amb 200 habitacions en uns solars que el planejament inicial del 2003 destinava en part a habitatge social. Malgrat la noticia publicada ahir a La Vanguardia, segons la qual el projecte suposadament reuniria els requisits per obtenir la llicència, la tramitació té buits fonamentals que cal aclarir. Part dels informes decisius per l’aprovació del projecte de reparcel·lació, demanats pels tècnics assessors de la Plataforma, no es troben a l’expedient i mai van ser mostrats des de les instàncies corresponents d’urbanisme. En concret, son dos els documents que no es troben a l’expedient:

 

  • L’informe prescriptiu que justifiqui el traspàs de 615 m2 d’un dels edificis a l’altre i sense el qual no s’hauria pogut tirar endavant la tramitació.
  • La transformació de la cessió obligatòria de sòl corresponent al 10% d’aprofitament,      en el seu equivalent econòmic, contràriament a la Llei d’Urbanisme de Catalunya i als    informes tècnics municipals de tramitació.

 

Aquests dos aspectes son una exigència per la tramitació i aprovació del projecte de reparcel·lació segons l’Informe relatiu a l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la pròpia Direcció General d’Urbanisme de 20 de juny de 2005 (document adjunt), signat per Josefina Argelés i Tolò (Lletrada de gestió urbanística), Marta Perelló i Riera (Directora de gestió urbanística) i Jordi Augè Cuyàs (Arquitecte de gestió urbanística).

Des del passat mes de febrer els assessors de la plataforma estan demanant l’accés a aquests documents entre d’altres, per aclarir les irregularitats ja denunciades des de fa mesos, sense que fins avui els serveis d’urbanisme hagin donat accés, incomplint el que exigeix la Llei d’Urbanisme als ajuntaments:

 

«a) Han de tenir un exemplar complet i degudament diligenciat de cada un dels instruments de planejament i gestió urbanístics vigents a disposició del públic durant l’horari d’oficina; b) Han de facilitar còpies dels instruments de planejament i gestió urbanístics vigents a qui les sol·liciti».

 

Aquests no són els únics documents als que no hem pogut tenir accés. Desprès de diverses reclamacions davant del Portal de Transparència per part d’un dels nostres assessors, el director de gestió del sol, Andreu Romaní Blancafort, va respondre el  17 de març, permetent la vista d’una part de la documentació demanada però excloent l’Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació que, segons la seva resposta, «no està disponible», sense cap altra justificació o indicació sobre la seva accessibilitat. Cal dir que aquest és un altre document fonamental per aclarir que ha passat amb aquest expedient, ja que precisament motiva l’exigència dels informes prescriptius que estem reclamant conèixer.

Si cap d’aquests informes —el relatiu al traspàs de sostre i el relatiu a la compensació urbanística de sol— apareix, estaria en qüestió tota la tramitació feta des del 2005, ja que  s’hauria elaborat un projecte de reparcel·lació sense tots els avals tècnics necessaris per tirar-lo endavant. De ser així, estaríem davant d’una greu negligència que des de la Plataforma considerem que ha de ser aclarida d’immediat, ja que es pot estar volent imposar un projecte d’enorme agressivitat urbanística i conseqüències socials importantíssimes per la via dels fets consumats, malgrat la manca de transparència sobre aspectes cabdals.

18 de març, sobre les cendres de l’hotel fem un espai de vida

Mamma mia, volen fer un altre hotel

L’Ajuntament podria haver comès irregularitats en la tramitació urbanística de l’hotel Praktik Drassanes

Més de 600 m2 de sostre edificable haurien estat traspassats d’un edifici a un altre, sense la preceptiva modificació del planejament exigida per a una alteració com aquesta.

traspass-metros-color

informacio-irregularitats-17-01-2016-color

En la tramitació del projecte de l’hotel Praktik Drassanes, l’Ajuntament podria haver-hi incorregut en una important irregularitat jurídica urbanística, segons les greus incongruències entre l’actual projecte i la modificació puntual del PERI aprovada en 2003.
Dels elements que conformen el projecte de l’hotel Praktik Drassanes (dos blocs amb cinc i deu plantes respectivament), l’anomenat en el planejament com a bloc A (A1+A2) ―el més agressiu urbanísticament per la seva alçada―, tindria 617,24 m2 més del previst i permès per la modificació del PERI aprovada el 2003 i pel posterior projecte de reparcel·lació.

Seguir leyendo “L’Ajuntament podria haver comès irregularitats en la tramitació urbanística de l’hotel Praktik Drassanes”

Dossier «NOU PROJECTE DE MACROHOTEL A LA ZONA DE LES DRASSANES»

Barcelona. Drassanes. Praktik. Foto dels solars on està projectat el complex que la cadena hotelera Praktik vol fer al Raval sud, just davant de les Drassanes.

En aquest enllaç us podeu descarregar íntegrament en pdf el primer document veïnal amb el qual es va denunciar el projecte d’hotel de la cadena Praktik i les seves greus conseqüències.

Mamma mia, volen fer un altre hotel (making of)

Manifest: Salvem les Drassanes, no a l’Hotel Praktik Drassanes

La ciutadania de Barcelona ha vist com, en els darrers anys, la ciutat s’ha rendit a l’especulació urbanística i a l’expansió turística incontrolada, en detriment de la  convivència i el benestar veïnal, amb una incidència molt acusada i destructiva a Ciutat Vella. Ara, en una zona d’especial importància social, urbanística i patrimonial, com és l’entorn de les Drassanes Reials, el Raval s’enfronta a la construcció d’un hotel que incrementarà molt greument la pressió turística i l’expulsió de població resident.

Des del 2003, les requalificacions del sòl urbà, la supressió de l’habitatge social, consensuat i  assignat al PERI del Raval de 1985, i els canvis de la normativa del Pla d’Usos, han convertit els solars situats entre els carrers Portal de Santa Madrona, Cid i Peracamps, en el paradigma d’una política urbanística consagrada a l’especulació. D’aquesta manera, la supressió el 2003 del 75% de l’habitatge social previst; la supressió posterior del 25% restant sense que es sàpiga clarament on ha estat destinada; i el Pla d’Usos del 2013, pel qual el govern Trias —que derogava l’aprovat el 2010 per l’Itziar González, el qual no permetia la construcció de nous hotels a la zona— han configurat l’entramat normatiu actual, permetent, de manera totalment injustificada, la construcció d’un nou macrohotel.

Cadascun d’aquests passos, fets sense comptar amb el veïnat ni les seves necessitats sociocomunitàries, ha beneficiat únicament els interessos especulatius, que avui culminen en la pretensió, per part del grup empresarial Praktik Hotels, d’aixecar un macrohotel de dos edificis, de 5 i 11 plantes, i un total de 200 habitacions. En cadascuna de les requalificacions i els canvis de normativa, s’ha obviat, a més a més, una qüestió crucial: un Bé Cultural d’Interès Nacional com son les Drassanes Reials, no té encara declarat el corresponent entorn de protecció, el qual hauria d’haver-hi estat definit fa anys per la Generalitat i instat per l’Ajuntament. Un fet tan greu com inaudit, que podríem qualificar de negligència, i que no només afecta al bé patrimonial en sí, sinó als habitants del seu entorn que, com a resultat, resten encara més indefensos davant agressions sociourbanístiques com la que planeja la cadena Praktik.

El projecte de Praktik tindrà conseqüències irreparables: entre unes altres, abundarà en la relació de desequilibri entre residents i turistes; suposarà l’augment dels lloguers i preus dels bens i serveis, en una zona majoritàriament de gent treballadora amb elevades taxes de pobresa i precarietat; provocarà l’obertura de comerços que no satisfaran les necessitats dels veïns sinó del turisme; i provocarà una alteració profunda de l’entorn d’un espai patrimonial de primer ordre.

Per això, les entitats i persones signants, compromeses amb una Barcelona, una Ciutat Vella i un Raval habitable i no hostil amb la seva pròpia gent, i amb una protecció efectiva del patrimoni històric de la ciutat, reclamem:

  • La incoació d’un expedient per a implementar l’entorn de protecció de les Drassanes Reials, incloent-hi els solars afectats a l’àmbit de protecció; i la paralització de qualsevol llicència d’obres i d’activitat durant el temps en que s’instrueixi dit expedient.
  • La paralització de l’expedient de l’hotel Praktik, engegant un procés de transparència informativa.
  • La realització d’un estudi independent d’impacte social, que avaluï les futures conseqüències sobre l’actual població resident.

• La revisió dels plans urbanístics que afecten la zona, tenint en compte les veritables necessitats d’aquest barri i, sobretot, del benestar del veïnat de la zona.

 

Signar el manifest

Manifiesto: Salvem les Drassanes, no al Hotel Praktik Drassanes

La ciudadanía de Barcelona ha visto cómo, en los últimos años, la ciudad se ha rendido a la especulación urbanística y a la expansión turística incontrolada, en detrimento de la convivencia y el bienestar vecinal, con una incidencia muy acusada y destructiva en Ciutat Vella. Ahora, en una zona de especial importancia social, urbanística y patrimonial, como es el entorno de las Drassanes Reials, el Raval se enfrenta a la construcción de un hotel que incrementará muy gravemente la presión turística y la expulsión de población residente.

Desde 2003, las recalificaciones del suelo urbano, la supresión de la vivienda social consensuada y asignada en el PERI del Raval de 1985, y los cambios de la normativa del Plan de Usos, han convertido los solares situados entre Portal de Santa Madrona, Cid y Peracamps, en el paradigma de una política urbanística consagrada a la especulación. De este modo, la supresión en 2003 del 75% de la vivienda social prevista; la supresión posterior del 25% restante, sin que se sepa ni siquiera dónde ha sido destinada; y el Plan de Usos aprobado en 2013 por el gobierno Trias —que derogaba el aprobado en 2010 por Itziar González, el cual no permitía la construcción de nuevos hoteles en la zona— han configurado el entramado normativo actual, permitiendo, de manera totalmente injustificada, la construcción de un nuevo macrohotel.

Cada uno de estos pasos, dados sin contar con el vecindario ni sus necesidades sociocomunitarias, han beneficiado a intereses especulativos, que hoy culminan en la pretensión, por parte del grupo empresarial Praktik Hotels, de levantar un macrohotel de dos edificios, de 5 y 9 plantas, y un total de 200 habitaciones. En cada una de las recalificaciones y cambios de normativa, se ha obviado, además, una cuestión crucial: un Bien Cultural de Interés Nacional, como son las Drassanes Reials no tiene aún declarado el correspondiente entorno de protección, el cual debía haber sido definido hace años por la Generalitat e instado por el Ayuntamiento. Un hecho tan grave como inaudito, que podríamos calificar de negligencia, y que no sólo afecta al bien patrimonial en sí, sino a los habitantes de su entorno que, como resultado, quedan más indefensos todavía ante agresiones sociourbanísticas como la que planea la cadena Praktik.

El proyecto de Praktik tendrá consecuencias irreparables: entre otras, abundará en la relación de desequilibrio entre residentes y turistas; supondrá el aumento de los alquileres y precios de bienes y servicios, en una zona muy mayoritariamente de gente trabajadora con altas tasas de pobreza y precariedad; provocará la apertura de comercios que no satisfarán las necesidades de los vecinos sino del turismo; y provocará una alteración profunda del entorno de un espacio patrimonial de primer orden.

Por eso, las entidades y personas firmantes, comprometidas con una Barcelona, una Ciutat Vella y un Raval habitable y no hostil para su propia gente, y con una protección efectiva del patrimonio histórico de la ciudad, reclamamos:

• La incoación de un expediente para implementar el entorno de protección de las Drassanes Reials, incluyendo los solares afectados en el ámbito de protección; y la paralización de cualquier licencia de obras o actividad durante el tiempo en que se instruya dicho expediente.

• La paralización del expediente del hotel Praktik y la puesta en marcha de un proceso de información y transparencia informativa.

• La realización de un estudio independiente de impacto social, que evalúe las futuras consecuencias sobre la actual población residente.

• La revisión de los planes urbanísticos que afectan a la zona, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades de este barrio y, sobre todo, del bienestar del vecindario.

 

Firmar el manifiesto

Llista de suport d’entitats, associacions i col·lectius

Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
SOS Monuments
Veïns en Defensa de la Barcelona Vella
Centre d’Atenció Primaria (CAP) Drassanes, Col·lectiu de treballadores/ors
Escola Oficial d’Idiomes (E.O.I. Barcelona – Drassanes)
Assemblea de Profesorat de Ciutat Vella
Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic
Associació per a Joves TEB
Associació Ravalnet
SOS Rambla
Associació de Mestres Rosa Sensat
Col·lectiu Punt 6
Las Kellys
Som Paral·lel
Associació de Veïnes i veïns de La Satalia
Associació de Mercat de Segona Mà “Flea Market Barcelona”
Assemblea de Joves de Ciutat Vella
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)
Ciutat Vella no està en Venda
Plataforma Salvem Can 60
Plataforma Veïnal Som Paral·lel
Arquitectura Sense Fronteres
Teatre Sobre la Marxa
COOXINO (cooperativa de consum crític)
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)
Virus editorial
Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa
Observatori DESC
El globus vermell
RAI – Recursos d’Animació Intercultural
Espai Contrabandos
Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS)
Anem per Feina
Calala, Fondo de Mujeres
Sala Fénix
Ateneu de Nou Barris
Ateneu Llibertari del Poble Sec
Coral Cantem les 40
Fem Sant Antoni
Casa de la Solidaritat
Ambit Prevenció
El Lokal Associació Cultural el Raval
Associació Intercultural Diàlegs de Dona
Associació per la Comunicació Independent als Barris (Masala)
Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ)
Ateneu Llibertari del Casc Antic
Salvem Sant Pau
Fem Plaça
Fotomovimiento
Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval
Grup de Batucada “Dones i Repercussió”
ACBN Nicaragua
AAPG Guatemala
Casa Nicaragua
Casa Retruco
CASAL
Cayapa Venezuela
Solnica (solidaridad con Nicaragua)
Grupo Apoyo CTA (Central de Trabajadores de la Argentina)
Tierra Catracha
Raíces Solidarias
CEHDAGHANA (Cultural Environtmental Human Development Association of Ghana)
BDS Catalunya (Campanya Boicot, Desinversions i Sancions a Israel)
Assemblea del Raval
CNT Catalunya
CNT Barcelona
Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal
Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó
Associació de Veïns de Sagrada Familia
Assemblea 15M Sarrià-St. Gervasi
Assemblea 15M Sants-Les Corts
Llibreria Millà, Barcelona-Poble Sec
Associació Candela
CGT Barcelona
CGT Enssenyament
Associació Veïnal Vila de Gràcia

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑